Căn hộ Lavita Garden

TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 04-10-2016
  • Thi công cột sàn tầng 6 block A
  • Thi công cột sàn tầng 6 block A
  • Thi công cột sàn tầng 6 block A
  • Thi công cột sàn tầng 8 block B
  • Thi công cột sàn tầng 8 block B
  • Thi công cột sàn tầng 8 block B
  • Thi công cáp ngầm điện cao thế (đạt 90% khối lượng)
  • Thi công cáp ngầm điện cao thế (đạt 90% khối lượng)

Hình ảnh thi công đến ngày 04-10-2016
Thi công cột sàn tầng 6 block A
Thi công cột sàn tầng 6 block A
Thi công cột sàn tầng 6 block A
Thi công cột sàn tầng 8 block B
Thi công cột sàn tầng 8 block B
Thi công cột sàn tầng 8 block B
Thi công cáp ngầm điện cao thế (đạt 90% khối lượng)
Thi công cáp ngầm điện cao thế (đạt 90% khối lượng)
Hotline: 1900 6958