Căn hộ Lavita Garden

TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 04-9-2016
  • Thi công cốp pha sàn tầng 3 block A
  • Thi công cốp pha sàn tầng 3 block A
  • Thi công cốp pha sàn tầng 3 block A
  • Thi công cốp pha sàn tầng 5 block B
  • Thi công cốp pha sàn tầng 5 block B
  • Thi công cốp pha sàn tầng 5 block B
  • Thi công hạ ngầm đường dây điện
  • Thi công hạ ngầm đường dây điện
  • Thi công hạ ngầm đường dây điện

Hình ảnh thi công đến ngày 04-9-2016
Thi công cốp pha sàn tầng 3 block A
Thi công cốp pha sàn tầng 3 block A
Thi công cốp pha sàn tầng 3 block A
Thi công cốp pha sàn tầng 5 block B
Thi công cốp pha sàn tầng 5 block B
Thi công cốp pha sàn tầng 5 block B
Thi công hạ ngầm đường dây điện
Thi công hạ ngầm đường dây điện
Thi công hạ ngầm đường dây điện
Hotline: 1900 6958